Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Đề cương ôn thi Trung cấp chính trị môn: Kinh tế chính trị - Giải Pháp Môi Trường - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình!

Đề cương ôn thi Trung cấp chính trị môn: Kinh tế chính trị


Phần I : Lý thuyết chung

Những hình thức biểu hiện của m qua các hình thái

Hình thức biểu hiện của gía trị thặng dư trong hình thái tư bản công nghiệp

+ Trong lưu thông giá trị m biểu hiện thành lợi nhuận

+ Do tác động của sự cạnh tranh hình thành lên độc quyền giữa các ngành lúc này hình thức biểu hiện m – P – 2lm chuyển hóa thành 2lp

hình thức biểu hiện của m trong hình thái tư bản thương nghiệp là Ptn

Hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư trong hình thái tư bản cho vay

Hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư trong hình thái tư bản sản xuất

( Sử dụng công thức trong (SGK)

Những hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư qua các giai đoạn phát triển của CNTB

Chúng ta biết rằng những hình thức phát triển của CNTB cho đến nay đã trải qua 2 giai đoạn

Giai đoạn thứ nhất : Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

Gia đoạn thứ hai : Chủ nghĩa đế quốc

Những hình thức biểu hiện của gía trị thặng dư trong giai đoạn tư do cạnh tranh

+ Trong giai đoạn này đặc trưng của CNTB là sự thống trị của tư do cạnh tranh

Kết quả của tự do cạnh tranh giữa các ngành khác nhau hình thành lên  độc quyền cho các ngành khác nhau , khi hình thành lợi nhuận bình quân chung cho các ngành hình thành lên lợi nhuận bình quân

Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận thu được bằng số tư bản đầu tư vào các ngành khác nhau .

Những hình thức biểu hiện của CNTB trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

đặc trưng của giai đoạn này là sự thống trị của tư bản độc quyền của CNĐQ

Biểu hiện độc quyền từ khâu sản xuất đến độc quyền về tiêu thụ sản phẩm.

Tư bản là sự vận động chứ không phải vật đứng in:

Trả lời :

Tư bản luôn luôn vận động , quá trình vận động của tư bản trải qua 3 giai đoạn và trong mỗi giai đoạn tư bản mang hình thái khác nhau

giai đoạn 1: T-H

ở giai đoạn này tư bản xuất hiện dưới hình thái tiền tệ thực hiện hành vi mua T-H được thực hiện trong lưu thông

Công thức ở giai đoạn này T-H ( Sức lao động+ TLSX) đến đay tư bản đảm nhận chức năng chuẩn bị cho quá trình tư bản sản xuất

kết thúc hành vi T-H : tư bản không có sự tăng thêm về lượng mà chỉ là sự chuyển hóa  tư bản từ hình thái tư bản tiền tệ sang tư bản sản xuất.

Việc mua hàng hóa – TLSX và hàng hóa SLĐ  phải phù hợp với nhau cả chất và lượng.

Giai đoạn  2

Trong giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thức tư bản sản xuất: Công thức của giai đoạn này là (H- SLĐ… SX – HH và tư liệu sản xuất)

tư bản sản xuất có chức năng kết hợp 2 nguyên tố của quá trình sản xuất là SLĐ và TLSX để sản xuất ra hàng mới (H’) có giá trị lớn hơn giá trị của hàng hóa bỏ ra ban đầu.

ở giai đoạn này tư bản sản xuẩ thực hiện chức năng sản xuất ra gía trị thặng dư (m)

kết thúc quá trình này tư bản sản xuất đã chuyển hóa thành tư bản hàng hóa

Giai đoạn 3 (H’-T’)

công thức ở giai đoạn này H’-T’ (T’=T+t)

Giai đoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái hàng hóa là tư bản  không chỉ bao gồm giá trị tư bản ứng trước mà còn bao gồm cả giá trị thặng dư.

Trong giai đoạn này tư bản có chức năng chuyển hoa từ tư bản hàng hóa sang tư bản tiền tệ  mà tư bản vẫn tuân thủ theo nguyên tắc trao đổi , nhà tư bản không chỉ thực hiện công dụng hàng hóa mà bao gồm cả giá trị thặng dư.

đến đây mục đích của nhà tư bản đã được thực hiện , tư bản tiền tệ lại qua trở về với hình thái ban đầu với số lượng tăng lên.

Tổng hợp sự vận động của tư bản qua 3 giai đoạn ta có

T-H (SLĐ,TLSX) – SX – H’ –T’ (T’=T+t)

Với tư cáhc là tư bản, nó vận động qua 3 giai đoạn , trong mỗi giai đoạn tư bản mang một hình thái chức năng riêng

Trong 3 giai đoạn đó có 2 giai đoạn thức hiện chức năng lưu thông , 1 giai đoạn thực hiện chức năng sản xuất.

Sự vận động liên tục của tư bản thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông trong quá trình vận động tư bản.

Điều kiện của tư bản tuần hoàn một cách bình thường:

Tuần hoàn của tư bản chỉ vận động một cách bình thường khi nó trải qua 3 giai đoạn không ngừng kế tiếp nhau.

Tuần hoàn trên thực tế : Tư bản trong quá trình vận động phaỉ nằm lại trong mỗi giai đoạn tuần hoàn một thời gian nhất định. Vì vậy nhiệm vụ của vận động tư bản là vừa mang tính liên tục và mang tình đứt quãng.

Muốn cho tuần hoàn tư bản được vận động một cách liên tục cần có 2 đăc điểm : Toàn bộ tư bản trong cùng 1 mục phải phân ra 3 nguyên tố cùng tồn tại ở 3 hình thái.

Mỗi giai đoạn của tư bản ở mỗi hình thái đều phải vận động không ngừng qua các giai đoạn

Phân tích mâu thuẫn của công thức chung

vận động theo công thức sau : T-H-T’ (T’=T+t)

Sở dĩ được gọi là công thức chung của tư bản là vì mọi tư bản đều vận động theo công thức này.

Phân tích công thức chung của tư bản

Thoạt nhìn công thức chung của tư bản làm cho nhiều người lầm tưởng rằng : Lưu thông cũng tạo ra giá trị và giá trị thặng dư ở chỗ , công thức trên gồm 2 quá trình mua- nám , đều thuộc vào lĩnh vực lưu thông. Kết thúc quá trình lưu thông (m-B) nhà tư bản cũng thu được số tiền lớn hơn số tiền bỏ ra ban đầu.

Như vậy giá trị thặng dư không chỉ tạo ra trong sản xuất mà lưu thông cũng tạo ra giá trị và giá trị thặng dư.

Vật mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là sự  chuyển hóa tiền tệ thành tư bản vừa không thể sinh ra từ lưu thông lại vừa khônng thể sinh ra ngoài lưu thông.

Vậy tư bản có xuất hiện từ lưu thông hay không ?

Mác khẳng định : Giá trị của hàng hóa là do  quá trình sản xuất hàng nghĩa là giá trị chỉ được tạo ra trong quá trình sản xuất , lưu thông không tạo ra giá trị mà là thực hiện giá trị đã được tạo ra trong quá trình sản xuất.

Trong mọi trường hợp dù trao đổi ngang giá hay không ngang gía thì lưu thông và bản thân tiền cũng không đẻ ra tiền . Lưu thông chẳng qua là phân phối lại giá trị mà thôi . “ Cái ngươi được thì là cái của người kia mất “

Nếu trao đổi ngang giá chỉ có sự thay đổi hình thái mà thôi

Nếu trao đổi không ngang giá cảy ra 4 trường hợp

+ Mua đắt hơn giá trị :

+ Mua rẻ hơn giá trị

+ bán đắt cho người chỉ mua không bán

+ luôn bịp bợm “ mua rẻ bán đắt

Tóm lại cả 4 trường hợp trên giá trị của toàn xã hội không hề tăng lên , lưu thông không tạo ra giá trị và giá trị thặng dư nghĩa là nó được tạo ra trong quá trình sản xuất.

Tiền không thể tạo ra ngoài lưu thông :

Nghĩa là sự chuyển hoa tiền tư bản thuộc về lĩnh vực sản xuất , bởi vì trong quá trình sản xuất nhà tư bản mới tiêu dùng hàng hoá sức lao động ( Tức là quá trình lao động ) để tạo ra giá trị trong đó có giá trị thặng dư.

Nhưng nó lại vừa không thể trong lưu thông ở chỗ nếu không có lưu thông tiền để trong két hàng để trong kho cùng không thể có giá trị thặng dư được

Nhưng nhờ cơ tiền đưa vào lưu thông để mua các nguyên tố tư liệu sản xuất và sức lao động nhưng nó không xuất hiện từ hành vi mua và bán đó mà là sử dụng hàng hóa sức lao động. là loại hàng hóa đặc biệt ở chỗ trong quá trình tiêu dùng nó không ngừng bảo tồn giá trị mà còn làm tăng thêm giá trị

Hàng hóa sức lao động : ( Khái niệm)

Sức lao động trở thành hàng hóa khi có đủ điều kiện sau (2ĐK)

ĐK1 : Người lao động được tư do về thân thể là chủ thể của sức lao động , có quyền sử dụng sức lao động cuả mình , nghĩa là tư do bán sức lao động và chỉ bán trong một thời gian

ĐK 2 : Người lao đông không còn tư liệu sản xuất cần thiết để tiến hành lao động , họ chỉ còn duy nhất sức lao động để bán

Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao đông : Thuộc tính  giá trị của hàng hóa sức lao động và thuộc tính sử dụng hàng hóa sức lao động

Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư

Mục đích của sản xuất hàng hoa sức lao động lag sản xuất ra giá trị thặng dư. để tạo ra giá trị thặng dư nhà tư bản phải tổ chức sản xuất ra những hàng hóa có giá trị sử dụng vì giá trị sử dụng là nội dung vật chất của hàng hóa là vật mang giá trị và giá trị thặng dư

Vì vậy giá trị sử dụng và giá trị m có đặc điểm : ca làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản

Sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu của nhà tư bản

Trong quá trình sản xuất hàng hóa Bằng lao động cụ thể của mình người công nhân sử dụng tư liệu sản xuất để sản xuất ra giá trị sử dịng và chuyển giá trị đó vào hàng hóa

Bằng lao động trưu tượng người công nhân tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động đó là giá trị thặng dư

Để làm rõ phân tích trên lấy ví dụ SGK

ý nghĩa  của giá trị thặng dư trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

Tạo tiền đề để tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng sang tái sản xuất theo chiều sâu, nhất là tạo tiền đề vật chất để thực hiện CNH- – HĐH xây dựng CSVC cho CNXH và tiến bộ XH

Giải quyết việc làm đời sống thu nhập , không ngừng cải thiện đời sống nhân dân

Thực hiện mụci×nh tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng văn minh

Thúc đẩy nhanh và bền vững  tăng cường sức cạnh tranh

Nhiệm vụ :

+ Cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất

+ Nâng cap trình độ nghiệp vụ

Nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả sản xuất.

Tại sao công nghiệp hoá …..

làm rõ khái niệm công nghiệp hóa , hiện đại hóa (SGK)

Tại sảo công nghiệp hóa , hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm :

  1. CNH là quá trình chuyển dịch nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp mà thực chất là chuyển dịch từ thủ công lạc hậy sang sử dụng máy móc là chính. Nếu phát triển tuần tự thì nền kinh tế luôn lạc hậu nên phải gắn liền với hiện đại hóa
  2. 2. đặc trưng của thời đại hiện này là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cáhc mạng khoa học kỹ thuật nhân tố cho phép một nền kinh tế lạc hậu có thể lợi dụng những thành tựu của thế giới để phát triển nhanh
  3. Cách mạng khoa học công nghệ trơt thành những đặc trưng chủ yếu hiện nay nên quá trình công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa
  4. Sự chuyển giao khoa học công nghệ diễn ra trên qui mô toàn cầu vì vậy các nước lạc hậu có thể rút ngắn quá trình phát triển

Những tiền đề và điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa

  1. Tiền đề :

+ trong nước : ổn định chính trị xã hội …

+ Quốc tế : có mối quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới…

  1. Điều kiện

+ Vốn

+ Xây dựng đội ngũ quản lý và lãnh đạo

+ Năng lực ứng dụng thành tựu KHKT

+ Nguồn tài nguyên – thiên nhiên

+ Mở rộng kinh tế đối ngoại

Tại sao phải CNH-HĐH :

Khái niệm CNH-HĐH

Đặc điểm của CNH-HĐH

-         CNH – HĐH vì mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng…

-         Quá trình thức hiện là trọng điểm của 1 nước lạc hậu

-         CNH trong cơ chế tập trung do có sự phân bổ dịch chuyển chịu sự điều tiết của nhà nước.

-         Diễn ra trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ

-         Thuận lợi và thơi cơ đan xen phải chủ động nắm thời cơ…

-         Tính tất yếu của nền SX…

Tác dụng của CNH – HĐH

+ Tạo điều kiện thay đổi về chất nền kinh tế XHCN

+ tạo điều kiện củng cố tăng cường nền kinh tế nâng cao kỹ năng , tạo ra nhiều việc làm

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho KH – KT phát triển…..

-         Tư bản là gì ?

Trả lời : để làm rõ ta bản là gì thì chúng ta cần phải làm rõ  tiền với tư cách là tư bản và tiền với tư cách không phải là tư bản

Theo công thức H-T- H’ và công thức lưu thông hàng hoá tư bản vận động theo công thức T- H- T’ giữa chung có những điểm giống và khác nhau :

  • Giống nhau : H-T đều cấu thành bởi hai đơn vị là tiền và hàng

Mua – Bán : đều chứa đựng hành vi mua và bán

Mối quan hệ khách thể giữa mua và bán

  • Khác nhau : – Công thức khác nhau ở điểm xuất phát và điểm kết thúc

-         điểm xuất phát  và điểm kết thúc của 1 và 2  khác nhau về chất giống nhau về chất

-         Giá trị của điểm xuất phát và kết thúc 1 và 2 giống nhau về lượng và lhác nhau về lượng

-         mục đích cuối cùng của sự vận động (đối với công thức 1  lưu thông chỉ là phương tiện đạt mục đích tiêu dùng nằm ngoài lưu thông , lên sự vận động của nó là có giới hạn , nó kết thúc ở giao đoạn tưh 2 ( T-H)

Sự lớn lên không ngừng  của gía trị là giá trị tư bản , lên sự vận động của nó là không có giới hạn

Từ sự so sánh trên Mác đi đến kết luận :

Tiền với tư cạc là tư bản nó vận động theo công thức T-H-T’  trong đó (T’=T+t)

Trong đó t’ là số trội hơn so với số tiền bó ra ban đầu , số trội lên đó gọi là m . T bó ra ban đầu với mục đích thu được m thì T gọi là tư bản

Vậy tư bản là sự sự mang lại giá trị thặng dư nhờ bóc lột sức lao động làm thuê

Tải file đính kèm tại đây! và Tại đây!

Bài viết liên quan:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA