Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Giải Pháp Môi Trường - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình!

Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ban hành kèm theo 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

QCVN 34:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ qui định giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp lọc hóa dầu khi phát khí thải vào môi trường không khí.

QCVN 35:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển qui định giá trị tối đa cho phép của dầu trong nước khai thác khi thả xuống biển từ các công trình khai thác dầu khí.

QCVN 36:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùi khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển qui định các thông số cơ bản liên quan đến môi trường của dung dịch khoan được phép sử dụng và giá trị tối đa cho phép của dung dịch nền bám dính trong mùi khoan khi thải xuống biển từ các công trình thăm dò, khai thác dầu khí.

Thông tư này có hiệu lực  thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2011.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 34:2010/BTNMT  tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 35:2010/BTNMT  tại đây.

Tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 36:2010/BTNMT  tại đây.

Tải Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT tại đây.Bài viết liên quan:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA