Quantcast
Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình! Một số Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) bằng tiếng Anh - Giải Pháp Môi Trường - Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình!

Một số Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số QCVN bằng tiếng Anh. Tải theo link dưới nhé: (Chờ 5s nhấn SKIP)

QCVN 19:2009/BTNMT – Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN 07:2009/BTNMT – Ngưỡng chất thải nguy hại

QCVN 24:2009/BTNMT – Nước thải công nghiệp

QCVN 20:2009/BTNMT – Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

QCVN 25:2009/BTNMT – Nước thải bãi chôn lấp

Enjoy!

Bài viết liên quan:

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA